شهردار سابق پارک وون خیلی زود اصرار به تغییر نام تلفن همراه و ارزیابی سودمندی بودجه عمومی داردمقامات شبکه سیاسی زنان کره در “کنفرانس مطبوعاتی برای تغییر نام غیرقانونی شهردار سابق سئول پارک وون و ارسال درخواست استفاده از پول عمومی” به حسابرس در جونگنو گو ، سئول در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. بیست و نهم

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *