Power Power Um Tae-Young ، عضو شورای ملی ، به عنوان بزرگراه مرکزی تصادف رانندگی می کندخبرنگار برو کیونگ مین

هجدهمین برف در منطقه شمالی استان چونگچئونگ شمالی بسیار بارید.

در حدود ساعت 11:30 صبح آن روز ، یک اتوبوس 45 نفره به دنبال یک ماشین سوار می شود که در آن نماینده مجلس ، ایوم در نزدیکی محل سیلیم به سمت چنگچون در بزرگراه یونگانگ در بونگ یانگ-یو ، جچون سی سوار می شود.

در آن زمان گزارش شد که همم ، که در صندلی عقب خودرو بود ، از ناحیه ای آسیب دید.

میزان برفی که در آن روز در جچون بارید 10.7 سانتی متر بود.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *